موضوعی که از نظر کارشناسان به شدت اقتصاد این قاره را تهدید می کند. صحبت های علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی در این باره را در اکوایران ببینید: