گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


در صورت احیای توافق بازارها چه خواهند شد؟