علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز از تاثیر تصمیم فدرال رزرو بر مارکت ها میگوید.