این قانون در شرایط کنونی اقتصاد کشور چه معنایی می تواند داشته باشد؟