هر چند پیش از این رستم قاسمی برای فرار از برکناری، دست به یک تغییر درون‌خانوادگی زد و معاون خود را تغییر داد، اما به نظر می‌رسد این تغییر هم نتوانست پوششی بر عملکرد وی باشد.

گزینه دولت برای جایگزینی رستم قاسمی چه کسی است؟ دولت کار راحتی برای این جابجایی نخواهد داشت.

محمد جندقی گزارش می‌دهد.