زامیاد قرار است دو محصولل خود را در این نوبت به فروش برساند. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: