گفتگوی اکوایران در این باره را با علی مرتضوی کارشناس بازارهای مالی را ببینید: