گزارشی که به نوعی می تواند سرنوشت بازارها در ماه های آینده را نیز تعیین کند. صحبت های علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی درباره آخرین تحولات بازارهای جهانی را ببینید: