بازگشت دوباره تحریم ها در سال های گذشته ضربه مهلکی به این صنعت در کشور وارد آورده است. در اکوایران در این باره ببینید: