آیا این موضوع همچنان در حد شعار باقی می ماند؟ برنامه ویراژ این هفته اکوایران را در این باره ببینید: