در نتیجه اندازه‌گیری حجم فعالیت‌های دولت در اقتصاد، اهمیت دارد. در این ویدئو، شیوه‌های اندازه‌گیری دولت بر اساس ارزش‌افزوده را مرور می‌کنیم.