پاسخ برخی از تحلیل گران به این سوال منفی است. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: