گفتگوی کامل اکوایران با علی مرتضوی کارشناس بازارهای را درباره پیش بینی بازارها در سال جدید را ببینید: