دلیل این اتفاق چیست؟ صحبت های علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی را در این باره در اکوایران ببینید: