خودرویی که در کمبود عرضه شدید بازار کشور، میزان تقاضایش به عرضه اش نمی رسد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: