حال این دومینو به اقتصاد مصر نیز رسیده است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: