با این حال برخی از اعضای شورای رقابت از بازگشت قریب الوقوع این شورا به پروسه قیمت گذاری خودرو بعد از تشکیل دوره سوم این شورا خبر می دهند.