دکتر حسین علایی، استاد دانشگاه تهران می‌گوید که ما باید با دولت‌های بغداد و دمشق قراردادهایی امضا کنیم تا بتوانیم این هزینه‌ها را بازگردانیم.