به غیر از این موضوع تحلیل گران چه سناریوهای دیگری برای پایان چنگ اوکراین متصور هستند؟ گزارش کامل اکوایران درباره 7 سناریوی محتمل برای پایان این جنگ را در لینک زیر بخوانید:
 


۷ سناریوی مهیب برای پایان جنگ اوکراین