گزارش کامل اکوایران در این باره را بخوانید:
 


پیشروی نقشه پوتین در مناطق استراتژیک اوکراین