اما اصرار روسیه بر تصرف ماریوپل چیست؟ اهمیت این شهر برای اوکراین چیست؟ گزارش اکوایران را ببینید: