موضوعی که می تواند اوضاع برجام را پیچیده تر از قبل کند و واکنش های اروپایی ها را هم به دنبال داشته باشد. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


تصمیم نهایی بایدن؛ احیای برجام دشوارتر از قبل شد