در بخشی از این مقاله آمده است که پوتین به هیچ عنوان شکست در جنگ را نخواهد پذیرفت و حفظ قدرت برای خودکامگانی چون او از همه چیز مهم تر است. گزارش اکوایران را در این باره بخوانید:
 


واقعی‌ترین هدف اوکراین در جنگ با روسیه