آیا دو رهبر قتل قاشقچی را فراموش کرده اند و روابط ترکیه و عربستان دوباره بهبود خواهد یافت؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: