این پیشنهاد چیست و تا چه حد می تواند گره کور برجام را باز کند؟ گزارش اکوایران درباره پیشنهاد جدید ایران را در لینک زیر بخوانید:
 


پیشنهاد جدید ایران روی میز بایدن