سیاست انقباضی که در دهه های اخیر توسط فدرال رزرو بی سابقه بوده است و ترس از رکود اقتصادی را نیز افزایش داده است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


پیش بینی 44 اقتصاددانان از آینده؛ ترس جهان از ترمز آمریکا