حال داده های اقتصادی نشان می دهد عملکرد این اقتصاد ضعیف تر از سال های گذشته گزارش شده است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: