رویکرد تقابلی یا همکاری جویانه ایران سرنوشت ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت را تعیین می کند. گفتگوی اکوایران با  کوروش احمدى، دیپلمات پیشین در سازمان ملل را در این باره ببینید: