برای رفع مشکل کنجاله با دو بازرگان عراقی رایزنی‌هایی کرد اما به دلیل تعلل‌های داخلی این مسئله حل نشد.