.

معتقد است بازار بورس در ۴ سال اخیر بدترین دوران خود را سپری کرده است

 به نظر کارشناسان متکی است و از شنیدن دیدگاه‌های علمی آنها استفاده می‌کند

قرار بود سه روزه مشکل بورس حل شود، اما بحران ۳ سال کامل ادامه یافت