علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، بازار بیت‌کوین را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌است.