علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز ضمن بررسی این داده‌ها به کمک نمودار، تحلیل خود را از این داده‌ها بیان کرده‌است.