علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به تحلیل بازارهای مالی پرداخته‌است.