علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای در برنامه مارکت‌تایمز، تحرکات بازار نفت را مورد بررسی قرار داده‌است.