علی رضاپور - تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز - می‌گوید اکنون، داده‌های اقتصادی فد را مجاب کرده که می‌تواند افزایش نرخ بهره بیشتری داشته باشد و کاهش نرخ بهره از دستور کار حذف شده است. بنابراین هنوز نباید انتظار رشدی از طلا داشته باشیم.