به طور کلی وضعیت بازار اشتغال آمریکا حال و روز خوبی را ندارد و علی رضاپور در برنامه مارکت تایمز به تحلیل داده‌های آن می‌پردازد.