برنامه متراژ

چهار ستون تغییر و تحولات بازار مسکن

این قسمت برنامه متراژ، با حضور آقای دکتر عبده تیریزی، چهار ستون تغییر و تحولات بازار مسکن و قدرت خرید مسکن را مورد بررسی قرار می دهد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد