برنامه متراژ

بازار "متری" برای خانه دار شدن

اگر سازنده های مسکن حاضر به تامین مالی از طریق بازار سرمایه شوند امکان خرید متری در بازار ملک هم برای خانه اولی ها و هم برای تقاضای سرمایه ای فراهم می شود . جزئیات طرح جدید دولت چیست و آیا اجرای آن امکان پذیر است ؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد