این تسهیلات از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن (تسه) است. 

در صورت تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان، میزان سود و بازپرداخت برای متقاضیان این تسهیلات، چقدر خواهد بود؟