برنامه متراژ

قیمت مسکن ملی؛ واریز نکنید حذف می شوید!

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به ۱۰ پرسش مردم و به خصوص ثبت نام کننده ها در طرح اقدام ملی مسکن (خانه سازی دولتی) پاسخ داد. محمد محمودزاده با حضور در برنامه متراژ ضمن تشریح قیمت تمام شده، آورده نقدی و زمان تحویل در طرح مسکن ملی، نسبت به تبعات «بی تفاوتی پیش خریداران به تعهدات مالی شان» هم هشدار داد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد