برنامه متراژ

هیجان مسری در بازار مسکن

قیمت مسکن باز هم در اوج ناباوری همه بازیگران بازار، در مسیر رشد رکورد زد و در یک ماه ۱۰ درصد دیگر جهش کرد. پرسش اصلی این است: چه عاملی از روند افزایشی قیمت آپارتمان حمایت می کند؛ درونی یا بیرونی؟ در این برنامه کارشناسان به این سوال مهم پاسخ می دهند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد