برنامه متراژ

خانه دوم بخریم؟!

تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن هنوز از پا نیفتاده و مشغول خرید خانه‌های دوم و بیشتر است! اما آیا برد این نوع ملاکان در دوره آتی همچون دوره‌های قبل است یا این بار «تهدیدها و ریسک‌هایی» متوجه خریداران سرمایه‌ای است؟ فرید قدیری و علیرضا اشکان توضیح‌ می‌دهند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد