برنامه متراژ

شیپور فروش برای مالکان خانه های کلنگی

زمین در تهران با شیب خیلی تندتر از مسکن افزایش قیمت پیدا کرده است. در یک فصل، قیمت زمین بیش از ۳۰ درصد جهش کرد. چه کسانی عامل التهاب قیمتی در بازار زمین هستند؟‌رابطه قیمت زمین و مسکن چگونه شده است؟

فرید قدیری و سعید سعادتمند در برنامه متراژ این موضوع را بررسی کردند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد