مستند آزادی انتخاب فریدمن (5)

آزادی انتخاب عنوان یک مجموعه تلویزیونی ده قسمتی است . قسمت پنجم: برابر خلق شده

در این قسمت از مستند آزادی انتخاب فریدمن به این سوال می پردازد که برابری چیست؟ توماس جفرسون می گوید همه انسانها برابر آفریده شده اند منظور از این برابری چیست؟ آنگونه که  در این برنامه توضیح داده می شود حق حیات و آزادی برای رسیدن به سعادت برای همه انسان هاست. مکاتب غیر آزادیخواه وقتی صحبت از برابری می کنند در ذهن هدفی را دنبال می کنند و آن هدف شبیه سازی انسانها به هم است و این موجب توقف نوآوری می شود و جهانی را ایجاد می‌کند که برای زندگی انسان مطلوب نیست. فریدمن بحث می کند اگر در جامعه ای برابری به آزادی ترجیح داده شود این جامعه به هیچ یک از این اهداف نمی رسد اما اگر آزادی را بر برابری ترجیح دهد به هر دوی این اهداف به میزان قابل توجهی دست خواهد یافت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد