او معتقد است، آنچه باعث می‌شود این پدیده بدمسکنی طلقی شود، کیفیت پایین سکونت و عدم برخورداری از خدمات روبنایی وزیربنایی است. ایزدی می‌گوید در ایران ۲۰ میلیون نفر بدمسکن داریم.

او در این ویدئو تفاوت بدمسکنی و بی‌خانمانی را هم شرح می‌دهد.