پیشنهادی که البته مخالفانی هم دارد، در این ویدئوی استدلال موافقان و مخالفان این تصمیم را بررسی می‌کنیم.