راهکاری که امسال هم در دستور کار قرار گرفته است اما آیا می تواند مفید باشد؟ کارشناسان می گویند نتیجه بخش بودن این سیاست نیازمند توجه به الزاماتی همچون نرخ تورم است.