بعد از ثبت رکورد تورم ۱۲ درصدی کل کشور، این بار نوبت به مسکن رسید تا رکورد رشد ماهانه را در بیش از یکسال گذشته بزند. 

البته پیش از این، مسکن حتی تورم‌های دو رقمی ماهانه را هم تجربه کرده است. 

یکی از اتفاقات بازار مسکن در آخرین ماه فصل بهار هم، جهش تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته بود.