مرکز آمار ایران از سقوط تورم ماهانه مسکن در میانه تابستان خبر داد. طبق این گزارش، میانگین وزنی قیمت مسکن در هر مترمربع در شهر تهران طی مردادماه به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان رسیده است که نسبت به تیرماه معادل ۱.۸ درصد رشد داشته است.

این کمترین میزان تورم ماهانه از ابتدای سال جاری تاکنون است. اکوایران دلایل تغییر کاهش سرعت رشد مسکن را بررسی کرده است.