به گفته فعالان این بخش با توجه به مزیت های این قطعه در دنیای تکنولوژی دولت و مجلس باید به گونه ای سیاست گذاری کنند که مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی حفظ شود. البته پژوهشگران تاکید دارند سیاست های حمایتی باید محدود و زمانبد باشد در غیر این صورت نتیجه اقتصادی مثبتی به دنبال نخواهد داشت.